Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Przez logoklonie rozumie sie rytmiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przez logoklonie rozumie się rytmiczne powtarzanie lub w piśmie gromadzenie zgłosek, zwłaszcza końcowych. Występuje to np. w cho- robie Alzheimera. Podobnym objawem jest palilalia (palin – raz po raz, laleo – mówię), polegająca na powtarzaniu tego samego wyrazu lub nawet zdania. Objaw ten spostrzegaliśmy w piśmie chorego z guzem mózgu. Mówi się wówczas o paligrafii (ryc. 61). Afazja amnestyczna polega na utrudnieniu lub nawet uniemożli- wieniu znalezienia właściwego wyrazu, chociaż chory zasłyszane wyrazy na- tychmiast rozpoznaje i prawidłowo wymawia. Chory odczuwa takie trudności jak zdrowy człowiek, gdy nie może sobie przypomnieć pewnych nazw lub nazwisk. Jeżeli choremu podpowiemy ten wyraz, lub gdy wzrok jego padnie na ten wyraz, natychmiast rozpozna go z wszelką pewnością. Do afazji amne- stycznej nawiążemy przy omawianiu zaburzeń zdolności przypominania, które zdają się być początkowym okresem rozwojowym afazji amnestycznej. Agramatyzm występuje przy afazji sensorycznej i przy cofaniu się afazji ruchowej. Zaburzenie to polega na popełnianiu błędów w budowie zdań aż do daleko posuniętego upośledzenia gramatyki. Czasem pojawia się mówienie sty- lem telegraficznym. Zaburzenia pisma. Zdolność prawidłowego pisania zależy od spraw- ności mowy wewnętrznej zwłaszcza pojmowania sensu wyrazów. Im płynniej ktoś pisze, im mniej sylabizuje, tym mniej potrzebny jest ruchowy ośrodek mowy. Oprócz afatycznego zaburzenia mowy istnieje też “czysta” agrafia, którą umiejscawia się w płacie ciemieniowym (gyrus angularis). Przez Zespół Gerstmanna (angulalis) rozumiemy równocześnie za- burzenia zdolności pisania, liczenia, czytania, rozpoznawania barw wraz z de- zorientacją co do strony prawej i lewej. 2. Dyzartrie. Pomijamy tutaj zarówno zaburzenia artykulacji obwodo- wego pochodzenia, jak i te ośrodkowe zaburzenia, które zajmują neurologów, np. dyzartrie w postępującym porażeniu opuszkowym, w miastenii i w stward- nieniu rozsianym oraz inne. Dla psychiatrii duże znaczenie ma dyzartria w po- rażeniu postępującym, która pochodzi prawdopodobnie częściowo z uszkodie- nia kory mózgowej, a częściowo również z uszkodzenia ciała prążkowanego. [więcej w: , olej do włosów, olej kokosowy, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Przez logoklonie rozumie sie rytmiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

FARMAKOMANIA Zwyrodnienie charakterologiczne narkomanów jest powszechnie znane. Na- tomiast znacznie mniej zrozumienia ma się dla następstw charakteropatycz- nych nałogowego zażywania środków nasennych, przeciwbólowych, ataraktycz- nych, pobudzających i innych. U farmakomanów wytwarza się z upływem czasu coraz większa zależność od zażywanego leku. Jeżeli go nie zażyją, to odczu- wają bóle, niepokój, złe samopoczucie, cierpią na bezsenność i inne dolegliwo- ści, które potrafi uśmierzyć tylko zwiększająca się z czasem dawka leku. U ludzi tych można zauważyć narastający egotyzm, wynikający z samoobser- wacji, z obawy przed pojawieniem się dolegliwości. Wszystkie inne problemy życia odsuwają się stopniowo na dalszy plan, a centralnym zagadnieniem staje się troska o opanowanie dręczących objawów. Wskutek tego zanika dążność ku wyższym wartościom życiowym, spłyca się uczuciowość wyższa, zatraca .się energia życiowa, przepada dbałość o jak najlepsze wywiązywanie się z obo- wiązków. Ludzie ci tracą z upływem czasu poczucie odpowiedzialności, nie za- leży im na opinii społeczności, w której żyją, degradują się tłumacząc swoje nie- powodzenia chorobą rozumianą jako dolegliwości hipochondryczne. Te cechy charakteropatyczne narastają powoli. Znajomi i przyjaciele nie mogą zrozu- mieć tej przemiany i odsuwają się, zrażeni narastającą drażliwością l nieszcze- rością tych ludzi. Niestety jest to jedna z tych dziedzin, które powstały z winy lekarzy i przemysłu farmaceutycznego. Lekarze zapisują lekkomyślnie różne leki i zalecają ich przewlekle zażywanie, ponieważ nie liczą się z późnymi na- stępstwami farmakomanii; doraźny zaś efekt bywa przyjemny dla chorego i dla lekarza. Natomiast firmy farmaceutyczne propagują różne leki z pobudek ku- pieckich. Na tym polu nie stworzono dotychczas psychoprofilaktyki, która mu- siałaby być postawiona na miarę społeczno-lekarską, aby była skuteczna. [więcej w: , olejowanie włosów, deratyzacja warszawa, firma sprzątająca ]

Comments Off

« Previous Entries