Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

FARMAKOMANIA Zwyrodnienie charakterologiczne narkomanów jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

FARMAKOMANIA Zwyrodnienie charakterologiczne narkomanów jest powszechnie znane. Na- tomiast znacznie mniej zrozumienia ma się dla następstw charakteropatycz- nych nałogowego zażywania środków nasennych, przeciwbólowych, ataraktycz- nych, pobudzających i innych. U farmakomanów wytwarza się z upływem czasu coraz większa zależność od zażywanego leku. Jeżeli go nie zażyją, to odczu- wają bóle, niepokój, złe samopoczucie, cierpią na bezsenność i inne dolegliwo- ści, które potrafi uśmierzyć tylko zwiększająca się z czasem dawka leku. U ludzi tych można zauważyć narastający egotyzm, wynikający z samoobser- wacji, z obawy przed pojawieniem się dolegliwości. Wszystkie inne problemy życia odsuwają się stopniowo na dalszy plan, a centralnym zagadnieniem staje się troska o opanowanie dręczących objawów. Wskutek tego zanika dążność ku wyższym wartościom życiowym, spłyca się uczuciowość wyższa, zatraca .się energia życiowa, przepada dbałość o jak najlepsze wywiązywanie się z obo- wiązków. Ludzie ci tracą z upływem czasu poczucie odpowiedzialności, nie za- leży im na opinii społeczności, w której żyją, degradują się tłumacząc swoje nie- powodzenia chorobą rozumianą jako dolegliwości hipochondryczne. Te cechy charakteropatyczne narastają powoli. Znajomi i przyjaciele nie mogą zrozu- mieć tej przemiany i odsuwają się, zrażeni narastającą drażliwością l nieszcze- rością tych ludzi. Niestety jest to jedna z tych dziedzin, które powstały z winy lekarzy i przemysłu farmaceutycznego. Lekarze zapisują lekkomyślnie różne leki i zalecają ich przewlekle zażywanie, ponieważ nie liczą się z późnymi na- stępstwami farmakomanii; doraźny zaś efekt bywa przyjemny dla chorego i dla lekarza. Natomiast firmy farmaceutyczne propagują różne leki z pobudek ku- pieckich. Na tym polu nie stworzono dotychczas psychoprofilaktyki, która mu- siałaby być postawiona na miarę społeczno-lekarską, aby była skuteczna. [więcej w: , olejowanie włosów, deratyzacja warszawa, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

FARMAKOMANIA Zwyrodnienie charakterologiczne narkomanów jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SZCZEGOLNE ZNACZENIE WYWIADÓW W PSYCHIATRII Gdy zestawimy dane wywiadu, uzyskanego od otoczenia, z wypowiedziami chorego i własnymi spostrzeżeniami, poczynionymi w czasie badania, uzyskamy już pewien zarys obrazu klinicznego. Nie byłby on należycie uporządkowany, gdybyśmy stwierdzonych faktów nie ułożyli chronologicznie. Kiedy i w jakich okolicznościach powstały pierwsze zwiastuny choroby? Często okaże się, że choroba zaczęła się znacznie wcześniej niż otoczenie sądzi, lub że już dawniej chory miewał podobne objawy chorobowe. Gdy zestawimy każdorazowe poja- wienie się objawów w życiu chorego z odpowiednimi okolicznościami życio-. wymi, często uda nam się ustalić pewną zależność objawów od wpływów śro- dowiskowych. Mogły to być ciosy życiowe, urazy psychiczne, trudności zawo- dowe, powikłania życia małżeńskiego itd. Im szerzej sięgniemy w naszych wywiadach do warunków środowiskowych, tym łatwiej uchwycimy związki przyczynowe między chorobą i ujemnymi wpływami zewnętrznymi. Ale nawet w tych przypadkach, gdzie wpływy zewnętrzne były raczej na dalszym planie, ważną jest rzeczą prześledzenie rozwoju choroby w porządku chronologicznym. Przy dłuższej obserwacji zestawiamy wiadomości, zdobyte o rozwoju choroby, uzyskując wgląd w epigenezę przypadku. Przy jednorazowym badaniu udaje się to co najwyżej w ogólnym zarysie, dorywczo, tymczasowo. W psychiatrii, jak w żadnej innej dziedzinie, ogromną, niezastąpioną rolę odgrywają wywiady przedmiotowe. Tylko dobrze, i szczegółowo zebrane wy- wiady umożliwiają nam wgląd w powstanie i rozwój choroby psychicznej. Choroba jest procesem dynamicznym. Status praesens jest przekrojem. Na pod-: stawie danych wywiadu potrafimy odtworzyć sobie dynamikę rozwojową i etioepigenezę choroby. Jeżeli odtwarzamy sobie chronologię rozwoju choroby, to najpierw rozważamy naj starszą warstwę epigenetyczną, mianowicie podłoże dziedziczno-konstytucyjne i typologię osobniczą. Następnie dążymy do usta- lenia podłoża etiologicznego choroby, które z wyjątkiem wchodzących tu w grę czynników reaktywnych bywa z zasady natury organicznej. Wreszcie dopiero na tym podwójnym podłożu występuje czynnościowy zespół psychotyczny lub nerwicowy, stwierdzany aktualnie. Taki jest bieg rzeczy w przyrodzie. Natomi1ast względy dydaktyczne nakazują trzymać się w opisie porządku wprost odwrotnego, tego samego mianowicie, którego trzyma się lekarz w prak- tyce, któremu najpierw rzucają się w oczy objawy chorobowe, następnie w umyśle lekarza objawy te wiążą się w pewne zespoły objawowe, potem do- piero zespoły te ulegają podporządkowaniu odpowiednim czynnikom I etiolo- gicznym, które tworzą warstwę podstawową, aż wreszcie na samym końcu, gdy już ustalono z pewnością lub hipotetycznie jednostkę nozologiczną, pró- bujemy ustalić naj starsze uwarunkowanie stwierdzonych zjawisk psychopato- logicznych, mianowicie uwarunkowanie typologiczne lub konstytucyjno-dzie- dziczne. Nasze postępowanie rozpoznawcze biegnie więc od symptomatologii poprzez syndromologię ku nozologii i kończy swój bieg na typologii. [patrz też: , domowe sposoby na trądzik, stomatologia Kraków, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries