Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Podobienstwo przezyc w dwóch tych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podobieństwo przeżyć w dwóch tych kate- goriach schorzeń może być zużytkowane jako argument przemawiający za or- ganiczną riaturą schizofrenii. W Klinice .Chorób Psychicznych w Gdańsku prze- bywały dwie jednojajowe bliźniaczki w podeszłym wieku, u których powstał obraz kliniczny odpowiadający określeniu metamorphognosia corporalis: wy- powiadały skargi na martwotę ciała zwłaszcza głowy, w ogóle uczucie że są zmienione, że nie żyją, że. ich głowy oderwały się od tułowia. U jednej z tych sióstr uzyskaliśmy za pomocą atropinoterapii zupełne ustąpienie objawów i po– wrót jej do pełnego życia zawodowego i towarzyskiego, natomiast u drugiej metoda ta zawiodła, być może dlatego, że jej stan somatyczny był bardzo, ciężki (stan po operacji raka nerki). Ustąpienie tego zespołu u jednej z sióstr dowodzi, że u podłoża tych doznań nie leżą nieodwracalne zmiany organiczne• (T. Bilikiewicz i in. 1963).
OMAMY Do naj częstszych i naj donioślejszych zaburzeń czynności spostrzegania na-• leżą o m a m y (hallucinationes) i złudzenia (illusiones). W praktyce nie- kiedy trudno jest przeprowadzić ostrą granicę między tymi dwiema katego- riami zaburzeń, chociaż różnica ta ma istotne znaczenie rozpoznawcze. Termi-• nologicznie różnica ta nie jest wyraźnie zaznaczona, gdyż musio pochodzi od: łacińskiego słowa illudere – łudzić, a hallucinatio od słowa alucinari – błądzić, bredzić, pleść bzdury. Omamy są to spostrzeżenia przedmiotów w rzeczywistości nie istniejących. Powstałemu w umyśle chorego wyobrażeniu spostrzegawczemu towarzyszy mylny sąd realizujący, tzn. chory jest przeko-• nany o realnym istnieniu spostrzeganego przedmiotu. Omamy, poza marzeniem sennym oraz tzw. snami hipnagogicznymi, są bezwzględnie zjawiskiem patolo- gicznym. Nie można tego jednak powiedzieć o złudzeniach. I jedne i drugie dzielimy tradycyjnie według rozmaitych rodzajów wrażeń zmysłowych, włącz- nie z tzw. zmysłem wewnętrznym, za pomocą którego odbieramy podniety inte-• roceptywne. [więcej w: , olejki do włosów, Depilacja laserowa, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Podobienstwo przezyc w dwóch tych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Drugą cechą procesów myślowych jest możliwość poznania uogólnionego. Zwią- zek między dwoma faktami. nie jest jednorazowy, jest powtarzalny, a to dzięki ogól- nym właściwościom poznawanej rzeczywistości. Wyniki swych spostrzeżeń człowiek uogólnia widząc cechy dotyczące całej grupy przedmiotów czy zjawisk podobnych. Dopiero dzięki tej drugiej właściwości mamy prawo mÓWiĆ o poznawaniu związków przyczynowych. Pozwala to człowiekowi na poznawanie rzeczy, których bezpośrednio nie spostrzegł, a nawet na przewidywanie przyszłego biegu wypadków i skutków własnych działań. Poznawanie ogólnych cech. rzeczy oraz odnajdywanie stałych związków i stosunków między nimi – są to niewątpliwie jakości psychiczne, zna- mionujące umysł człowieka. 3. Myślenie normalnego człowieka jest związane integralnie z mową. Myślimy z reguły słowami i przekazujemy drugim ludziom swoje myśli za pomocą słów. W tym drugim przypadku, gdy uzewnętrzniamy swoje myśli, mamy do czynienia z mową zewnęt.rzną. Gdy bezdźwięcznie, tylko wewnętrznie używamy mowy jako narzędzia myślenia, mamy do czynienia z mową wewnętrzną. Mowa wyraża zresztą nie tylko myśli, ale i inne zjawiska psychiczne, przede wszystkim uczucia. Dzięki mowie mamy przede wszystkim możność wnikania w życie psychiczne innych ludzi. Nie wynika z tego bynajmniej, aby procesy myślenia miały się sprowadzać wyłącz- nie do mowy. Głuchoniemi i głuchociemni też myślą, chociaż ich porozumiewanie się z otoczeniem za pomocą mowy dźwiękowej nie jest możliwe. U kalek tych wytwarza się jednak, zwłaszcza jeżeli je kształcimy, również jakaś mowa, oparta na znakach czy symbolach z zakresu innych zmysłów. Bez względu na rodzaj mowy, sama myśl jest w swojej istocie zawsze jednym i tym samym. W przypadkach afazji może być uszkodzony aparat psychoruchowy lub psychosensoryczny mowy, mimo to procesy. myślowe mogą przebiegać prawidłowo, tak że chorych tych nie uznaje się za umy- s łow o chorych. Cierpi tu jednakże sam aparat wykonawczy myślenia, wskutek czego mowa wewnętrzna nie przeistacza się w zewnętrzną. [więcej w: , Karmy dla psów, Depilacja laserowa, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

« Previous Entries