Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Przejscia miedzy zludzeniami a omamami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przejścia między złudzeniami a omamami pochodzą zazwyczaj stąd, że trudno jest badającemu rozstrzygnąć, czy w danym przypadku chodzi o iluzję, czy o czyste omamy. Trudności te powstają szczególnie wobec spo-• strzeżeń z zakresu czucia, smaku, powonienia i doznań ustroj owych. 1. Omamy wzrokowe (hallucinationes visuales) polegają na zwidywa-• niu się przedmiotów spostrzegania wzrokowego. W chwili ich przeżywania. chory jest przekonany o rzeczywistości tego, co widzi. Jeżeli tego przekonania, tj. sądu realizującego brak, to trudno mówić o omamach. Tak zwane powidoki, czyli obrazy następcze, polegają również na zwidywaniu się czegoś, czego w rze-• czywistości nie ma, ani na chwilę jednak nie opuszcza nas pewność, że to się: nam tylko zdaje. Podobnie mroczki, podwójne widzenie, ksantopia itp. nie na- leżą do omamów. Omamy wzrokowe mogą mieć charakter . spostrzeżeń elemen-• tarnych, jakby tylko samych wrażeń zmysłowych. Może więc tu chodzić o błyski, odblaski, punkty, plamki, cienie itd. nie układające się w żadne zrozumiałe struktury. Omam taki nazywa się photoma lub photopsia. Właściwe omamy są natomiast pełnymi spostrzeżeniami przedmiotów martwych lub żywych rozma- itej wielkości, pozostałych w spoczynku lub poruszających się, widzialnych wy- raźnie lub niewyraźnie. Może tu chodzić o przedmiot pojedynczy albo o liczne przedmioty jednorakie lub różnorodne. Widziane w ten sposób przedmioty martwe, żywe i osoby mogą się układać w mniej lub więcej zborne sceny .. Mówimy wówczas o wizjach (visiones). Omamy wzrokowe występują z zasady przy zmienionej jakościowo świado- mości, np. w majaczeniu (delirium), jako powiew (aura) w pierwszej fazie na- padu padaczkowego, w zespołach psychotycznych mieszanych, np. majaczę- niowo-zamroczeniowych. Ich obecność w zespole amentywnym jest problema- tyczna, a w każdym razie niestwierdzalna. [więcej w: , dentysta Kraków, kosmetyki organiczne, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Przejscia miedzy zludzeniami a omamami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pewność, że chodzi naprawdę o omamy, a nie o obrazowe sposoby opisu, uzyskać możemy częstokroć wówczas, gdy rozważymy całość obrazu klinicznego, do którego należą omamy wzrokowe, a także typowość ich wyglądu. Nie jest zresztą rzeczą łatwą wykryć obecność omamów wzrokowych, gdy przeżywane są w danej chwili. Dla ich wyzwolenia używa się w klinice pewnych sposo- bów. Np. omamy wzrokowe w majaczeniu udaje się bardzo często wywołać• przez ucisk na gałki oczne przy zamkniętych powiekach. Szczególnie czuły spo- sób wywoływania omamów wzrokowych polega na podsuwaniu choremu czystej kartki papieru z sugestywnym zapewnieniem go, że tam jest coś napisane lub wyrysowane. Jest to tzw. objaw czystej kartki. Nie trzeba się przy tym zrażać tym, że chory w pierwszej chwili nic nie widzi. 2. Omamy słuchowe (hallucinationes acusticae) polegają na powsta- waniu spostrzeżeń słuchowych: bez działania na zmysł słuchu podniet fizycz- nych. I tutaj, jak w omamach wzrokowych, następuje rzutowanie (projekcja) tego I błędnego spostrzeżenia na zewnątrz, tak jak gdyby chodziło o obiektywny przedmiot spostrzegania słuchowego. Do pojęcia omamu należy koniecznie sąd realizujący, tj. przekonanie o rzeczywistości tego, co się sły,8zy. Szum lub świsty w uszach i inne zjawiska otiatryczne nie są omamami. Omamy słuchowe mogą mieć charakter elementarny. Chory słyszy wówczas trzaski, pukania, nieokreś- lone szmery i hałasy (acoasmata) lub tony, albo inne harmonijne dźwięki (pho- nemata). Właściwe omamy słuchowe doznawane są jako głosy ludzkie lub zwie- rzęce i inne określone spostrzeżenia słuchowe, np. szczęk broni, muzyka, śpiew chóralny, warkot silnika, turkot wozu, strzały itd. Omamy te bywają liczne, a nawet masowe, ale mogą być też pojedyncze. Czasem słyszy się je głośno i wyraźnie, czasem są ledwie dostrzegalne. Niektórzy chorzy muszą dobrze na- słuchiwać, aby ich doznać, a zwłaszcza aby je zrozumieć. Głosy ludzkie bywają czasem tak niewyraźne, że chorzy l)ie są zdolni powiedzieć, czy są to głosy męskie, czy kobiece. [podobne: , balsam do włosów, oczyszczanie organizmu, dentysta Kraków ]

Comments Off