Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Tutaj zaliczyc trzeba osobliwe zaburzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tutaj zaliczyć trzeba osobliwe zaburzenia schematu ciała, którym Seitelber- ger (1952) nadał nazwę metamorphognosia corporalis. Chory doznaje wrażenia, jakoby jakaś jego część ciała, wyjątkowo nawet całe ciało, zmieniło się pod względem wielkości, grubości lub ciężaru. Najczęściej spotyka się te zaburze- nia vr- stosunku do członków amputowanych. Chodzi tu o upośledzenie lub uszkodzenie doprowadzających dróg czuciowych, najczęściej o umiejscowieniu między wzgórzem a czuciowym obszarem kory mózgowej. Chory dotknięty ta- kim cierpieniem podaje np., że ręka jego powiększyła swoje rozmiary, że głowa skurczyła się i wtłoczyła w klatkę piersiową, że całe ciało skurczyło się lub rozszerzyło na boki, że nogi powiększyły się do ogromnych rozmiarów i sta- wiają kroki olbrzyma. W naszym przypadku porażenia postępującego chora -doznawała uczucia, że jej powiększona głowa lata w górę i w dół, że odpada od ciała i krąży nad ciałem. W daleko posuniętym otępieniu trudno w takich przypadkach orzec, czy chodzi tylko o metamorfognozję, czy też również o fan- tastyczne urojenia, osnute na tych przedziwnych zaburzeniach spostrzegania. Klages (1954) zwrócił uwagę na podobieństwo niektórych przeżyć omamowych czuciowo-ustrojowych schizofreników do parestezji doznawanych przy orga- nicznym uszkodzeniu wzgórza. Ci ostatni chorzy podają np., Iże ich kończyny powiększają się do olbrzymich rozmiarów lub oddzielają się od tułowia, że głowa ich pomniejsza się do rozmiarów punktu lub powiększa jak balon we- wnątrz pusty, lub wewnątrz .gorący aż do wrzenia, że członki rozpadają się, że całe ciało staje się lekkie, jakby się unosiło, że jednej połowy ciała jakby bra- kowąło itd. Takie same skargi wypowiadają schizofrenicy, stąd częste pomyłki Tozpoznawcze. Można ich uniknąć, jeśli się zważy, że schizofrenicy, wypowia- -dając tego rodzaju omamy czuciowo-ustrojowe, nie zdradzają dostosowanego do tych wyobrażeń stanu czuciowego (paratymia) i mają przy tym pełny sąd reali- żujący, tj. przekonanie, że- doznaniom- tym odpowiada rzeczywisty stan rzeczy, podczas gdy chorzy z uszkodzonym wzgףrzem przeżywają uczuciowo te dozna- nia i nie wierzą w ich realność. [więcej w: , dieta i odchudzanie, krem neutrogena, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Tutaj zaliczyc trzeba osobliwe zaburzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niektórzy (np. u nas Chłopicki) odróżniają jeszcze tzw. halucynozy, ro- zumiejąc pod tą nazwą omamy, do których chorzy odnoszą się krytycznie, rozu- miejąc chorobliwość swych przeżyć. Krytycyzm ten zachodzić musi oczywiście w chwili przeżywania omamów, a nie później. Czy naprawdę krytycyzm w chwili przeżywania omamów jest możliwy, w to raczej można wątpić, ale istotnie zdarza się, że chorzy o swoich omamach mówią krytycznie, w pełni świadomi ich chorobliwości. Czy to jest istotnie osobny gatunek omamów, to też nie jest pewne, Najczęściej spotykamy się z tym, iż h alucvnujacv chorzy z biegiem czasu, gdy cierpienie ich przebiega przewlekle, dochodzą do kryty- cyzmu w stosunku do swoich omamów, co do których rzeczywistości przedtem nie mieli wątpliwości. W ten sposób jednym i tym samym omamom mogą w różnych okresach towarzyszyć sądy realizujące różnego nasilenia, aż do po- wątpiewania w rzeczywistość doznawanych spostrzeżeń. Nazwa “halucynozy” jest o tyle nieszczęśliwie wybrana, iż Wernicke użył jej na określenie pewnego gatunku, psychozy, przebiegającej z omamami jako przodującym objawem, np. ostrej halucynozy alkoholowej. W praktyce owe “halucynozy” (w znaczeniu omamów) nie odgrywają dużej roli. Natomiast omamy rzekome są bardzo ważne. Omawiamy je w grupie pmamów słucho- wych, gdyż w innych modalnościach wątpliwe czy się zdarzają. Ma to swoje uzasadnienie teoretyczne. Mianowicie omamy słuchowe uważa się za “omamy czynności mowy” (Mourgue). Ponieważ mowa jest nierozerwalnie związana z myśleniem, dlatego w psychopatologii, jeśli myśl staje się głośna, przejawia się ona pod postacią słowa mówionego i słyszanego, czyli właśnie pod postacią omamu rzekomego. 3. Omamy czuciowe, czyli dotykowe (hallucinationes tactiles), i zbliżone do nich omamy ustrojowe (h. proprioceptivae) albo rucho- wo – czuciowe (h. kinaestheticae) dotyczą spostrzeżeń, dokonanych na pod- stawie czuć dopływających ze skóry, z narządów wewnętrznych, z narządu ruchu, a także z narządów płciowych h. sexuales), z przedsionka (h. vestibu- lares) itd. [więcej w: , catering dietetyczny, olejek kokosowy, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

« Previous Entries