Posts Tagged ‘ból pleców’

Przejscia miedzy zludzeniami a omamami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przejścia między złudzeniami a omamami pochodzą zazwyczaj stąd, że trudno jest badającemu rozstrzygnąć, czy w danym przypadku chodzi o iluzję, czy o czyste omamy. Trudności te powstają szczególnie wobec spo-• strzeżeń z zakresu czucia, smaku, powonienia i doznań ustroj owych. 1. Omamy wzrokowe (hallucinationes visuales) polegają na zwidywa-• niu się przedmiotów spostrzegania wzrokowego. W chwili ich przeżywania. chory jest przekonany o rzeczywistości tego, co widzi. Jeżeli tego przekonania, tj. sądu realizującego brak, to trudno mówić o omamach. Tak zwane powidoki, czyli obrazy następcze, polegają również na zwidywaniu się czegoś, czego w rze-• czywistości nie ma, ani na chwilę jednak nie opuszcza nas pewność, że to się: nam tylko zdaje. Podobnie mroczki, podwójne widzenie, ksantopia itp. nie na- leżą do omamów. Omamy wzrokowe mogą mieć charakter . spostrzeżeń elemen-• tarnych, jakby tylko samych wrażeń zmysłowych. Może więc tu chodzić o błyski, odblaski, punkty, plamki, cienie itd. nie układające się w żadne zrozumiałe struktury. Omam taki nazywa się photoma lub photopsia. Właściwe omamy są natomiast pełnymi spostrzeżeniami przedmiotów martwych lub żywych rozma- itej wielkości, pozostałych w spoczynku lub poruszających się, widzialnych wy- raźnie lub niewyraźnie. Może tu chodzić o przedmiot pojedynczy albo o liczne przedmioty jednorakie lub różnorodne. Widziane w ten sposób przedmioty martwe, żywe i osoby mogą się układać w mniej lub więcej zborne sceny .. Mówimy wówczas o wizjach (visiones). Omamy wzrokowe występują z zasady przy zmienionej jakościowo świado- mości, np. w majaczeniu (delirium), jako powiew (aura) w pierwszej fazie na- padu padaczkowego, w zespołach psychotycznych mieszanych, np. majaczę- niowo-zamroczeniowych. Ich obecność w zespole amentywnym jest problema- tyczna, a w każdym razie niestwierdzalna. [więcej w: , dentysta Kraków, kosmetyki organiczne, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Przejscia miedzy zludzeniami a omamami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia mowy i jąkanie się (balbuties), przebiegające z nie uszkodzoną mową wewnętrzną, omówimy później. Warto tutaj dodać, że pisanie jest umiejętnością znacznie trudniejszą niż mowa, gdyż wymaga rozkla- dania wyrazów na litery, składania ich w zgłoski itd. Dlatego umiejętność ta służy nam za praktyczne kryterium podziału niedorozwoju umysłowego na idiotyzm i głuptactwo (imbecillitas). Na tym drugim poziomie mowa wykształ- cona jest nienajgorzej, natomiast wszelkie wysiłki wyuczenia niedorozwiniętego umysłowo sztuki czytania i pisania kończą się. niepowodzeniem. 1. Afazje i aglafie. Korowa afazja sensoryczna, czyli tzw. głuchota słowna powstaje przy uszkodzeniu ośrodka Wernickego i po- lega na utracie rozumienia wyrazów, w ciężkich przypadkach również rozu- mienia dźwięków słownych. Zaburzeniu ulega więc pojmowanie. Chory słyszy słowa wypowiadane doń w jego języku ojczystym, lecz nie pojmuje ich sensu, jak gdyby słyszał obcą mowę. Zazwyczaj mimo to dużo mówi, wśród licznych iteracji, dotyczących zwłaszcza nawykowych wstawek frazeologicznych. Ko- rowa głuchota słowna bywa najczęściej objawem przemijającym, natomiast trwałym stanem znamiennym dla sensorycznej afazji bywa parafazja, po- legająca na zmianie liter, zgłosek i wyrazów, na “przegadywaniu się” i wypo- wiadaniu innych wyrazów niż zamierzone. Zaburzenie to może występować zarówno przy mówieniu samorzutnym, jak i przy powtarzaniu słyszanych wy- razów. Parafazja może niekiedy przybierać rozmiary przypominające rozerwa- nie związków myślowych (incohaerentia), o czym przy różnicowaniu należy pamiętać. Gdy sprawa się cofnie, można przebytą afazję sensoryczną poznać po zdarzających się tu i ówdzie objawach parafatycznych. Korowa afazja ruchowa, czyli niemota słowna, występująca w związku z uszkodzeniem ośrodka Broca, jest właściwie apraksją w dziedzinie mowy. Chory traci zdolność mowy przy zachowanym jej rozumieniu. Czyta- nie jest tu znacznie mniej zaburzone niż w afazji sensorycznej. Mięśniowy apa- rat mowy nie jest tu porażony, gdyż korowe ośrodki dla warg, języka i mięśni krtani nie tutaj się znajdują. Można powiedzieć, że jak gdyby zatraciła się pa- mięć posługiwania się mięśniami mowy. Zaburzenia te występują zazwyczaj zarówno w mowie, jak i w piśmie. Chory jak gdyby stracił panowanie nad aparatem wykonawczym drugiego układu sygnałowego. Może przy tym dojść do szczególnych objawów, które czasem wybitniej wychodzą na jaw w piśmie niż w mowie. [hasła pokrewne: , olejek do włosów, tusz do rzęs, ból pleców ]

Comments Off

« Previous Entries