Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Omamy czysto dotykowe zdarzaja sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Omamy czysto dotykowe zdarzają się rzadko (h. haptiles). Chorzy odczuwają łażące po ciele owady, oddziaływania promieni i prądów lub nie- określone doznania skórne, które przypisują przyczynom urojonym. Daleko częściej wiążą się dotykowe omamy z ustrojowymi, tworząc wspólne spostrze- żenia, nierzadko wzbogacone o omamy innych modalności .: Chorzy czują, że się ich bije, elektryzuje, przypala, wywołuje u nich łechtaniem lub oddziaływa- niem na odległość przeżycia płciowe przyjemne lub przykre. Od parestezji odróżniają się te omamy swoim pochodzeniem zewnętrznym, są bowiem ro- bione przez kogoś z zewnątrz. I tu więc następuje rzutowanie na zewnątrz w znaczeniu obiektywizacji. Omamy ustrojowe są bardzo częste szczególnie w schizofrenii. Chorzy czują, że się im płuca wysysa, mózg ściska, że się ich w nocy gwałci, że się ich członki wbrew ich woli wprawia w ruch, albo że ich narząd mowy uruchamia się, tak że wychodzi z nich bez ich udziału mowa. Bogactwo przeżyć omamowych w tej dziedzinie jest przeogromne. W majaczeniu drżennym zdarza się, że chorzy leżąc przeżywają swoją pracę zawodową. Dzieje się to wskutek harmonijnego sprzężenia omamów ruchowo- -czuciowych z odpowiednimi omamami wzrokowymi, słuchowymi i nawet in- nymi. Chorzy ci doznają niekiedy wrażenia, że podstawa, na której spoczy- wają, chwieje się lub przedmioty dokoła stają się ruchome. Może to polegać na omamach przedsionkowych, dających choremu wrażenie unoszenia się lub spadania. Bóle również mogą być pochodzenia omamowego, chociaż w praktyce trudno je odróżnić od prawdziwych bólów organicznego lub czynnościowego pochodzenia. Ponieważ zmysł dotyku jest złożony, można sobie wyobrazić ha- lucynowanie w zakresie składowych zmysłu czucia. W ten sposób powstają omamy bólowe (h. dolorosae), omamy zimna lub gorąca, lub czyste omamy dotykowe. Te omamowe wrażenia zmysłowe dają w wielu przykładach wyj aś- . nienie podmiotowych skarg, wypowiadanych zwłaszcza przez schizofreników. Bardzo często jednak trudno nam przeprowadzić różnicowanie między oma- mami tego typu a rozlicznymi parestezjami, na które żalą się histerycy. Zwykle omamy doznają interpretacji urojeniowej, podczas gdy parestezje histeryczne pozostają w granicach dolegliwości hipochondrycznych: W wielu wypadkach chodzić może o iluzje, a nie o omamy. [podobne: , bielizna nocna, powiększanie piersi, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Omamy czysto dotykowe zdarzaja sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Są też różne sposoby badania pamięci wzrokowej. Do tego celu służyć mogą np. rysunki na ryc. 80, które pozwalamy badanemu oglądać w ciągu 10 sek. łącznie i następnie polecamy narysować z pamięci. W prawidłowych warun- kach zadanie to nie nastręcza żadnych trudności. Zdolność kombinowania badać możemy w rozmaity sposób. Działania rachun- kowe zawodzą, jeśli ograniczamy się tylko do pytań pamięciowych, np. tab- liczki mnożenia. Natomiast tam, gdzie potrzebna jest samodzielność myślenia, może nieporadność badanego wyjść w pełni na jaw. Zdolność myślenia, roz- graniczania pojęć i operowania nimi można badać, polecając choremu uchwy- cić podobieństwo lub różnicę między dwoma przedmiotami lub pojęciami. Np. podobieństwo między drewnem i węglem, jabłkiem i gruszką, wróblem, krową i wężem, albo: co jest wspólnego między książką, nauczycielem i ga- zetą? Pytamy o różnicę między stawem i rzeką, schodami i drabiną, dziec- kiem i karłem, pomyłką i kłamstwem, pożyczeniem i darowaniem itd. Można też kazać określać znaczenie, czyli definiować, np. co to jest jabłko, słonina, dzwonnica, miedź, brzeg, balast, hazard, groźba, sprawiedliwość itd. Badany musi znajdować się w odpowiednim nastroju. Złe odpowiedzi wy- nikają często z powodu osłupienia egzaminacyjnego, jeżeli zbyt obcesowo ba- danemu zadajemy pytania. Rozmowę należy zaczynać od tematów obojętnych, zapytać badanego o samopoczucie, o jego sprawy osobiste lub rodzinne. Powinno się skłonić badanego, aby coś o sobie swobodnie opowiedział i stopniowo, nie- spostrzeżenie należy przejść do zadawania mu pytań. Zamiast zadawać mu pytania wprost z zakresu wiadomości szkolnych, lepiej spytać go wprzód, jak mu szło wszkole i które przedmioty najbardziej lubił. [hasła pokrewne: , gabinet ginekologiczny, bielizna nocna, integracja sensoryczna ]

Comments Off

« Previous Entries