Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Stan neurologiczny (prof. Kuligowski): czaszka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stan neurologiczny (prof. Kuligowski): czaszka nieco tkliwa na ucisk i opukiwa- nie w lewej okolicy czołowo-ciemieniowej, nieco słabsza innerwacja w zakresie dolnej gałązki nerwu twarzowego lewego, odruchy okostnowe i ścięgniste kończyn górnych po stronie lewej nieco żywsze, przy próbie palec-nos po stronie lewej ruch mniej płynny, klawiatura i diadochokineza po lewej stronie mniej sprawna, próba Mayera po stronie prawej ujemna, synkinezje palców prawej dłoni, przy cho- dzeniu słabsze balansowanie prawą kończyną górną. Odruchy kolanowe z tendencją do poliklonieznych, odruchy ze ścięgien Achillesa bardzo żywe, równe, Babiński ujemny. Odruch Westphala po prawej; Guillaina faza dolna-addukcja uda po prawej nieco większa. Przy próbie pięta-kolano ruch niezupełnie płynny, czucie skórne: po stronie lewej czuje nieco słabiej dotyk i ukłucie, czucie głębokie bez zmian, próba Romberga – lekko się chwieje. Zespół drobnych objawów wskazuje na lekkie zmiany patologiczne w układzie piramidowym i pozapiramidowym, być może po przebytym procesie zapalnym ośrodkowego układu nerwowego. Płyn móz- gowo-rdzeniowy bez zmian. Pneumoencefalografia wykazała (prof. Grabowski) wy- raźne objawy radiologiczne zaniku zwojów uodstawowych płatów czołowych, bez zmian w układzie komorowym. Biegli Oddziału Psychiatril Sądowej Państwowego Instytutu Psychoneurologicz- nego przypisywali rozsiane zmiany neurologiczne i na ich tle powstałe zmiany cha- rakteru nie tyle przebytej w r. 1959 sprawie gorączkowej, co raczej przebytemu w życiu płodowym lub we wczesnych okresach życia pozapłodowego procesowi za- palnemu, być może tzw. meningoencephalitis parainfectiosa. Stan psychiczny: nie stwierdzono otępienia intelektualnego, natomiast w prze- biegu obserwacji, którą przeprowadzono w Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdań- sku, stwierdzono wyraźne stępienie życia afektywnego, w szczególności uczuciowości wyższej. Na przykład po kilkudniowej rozpaczy chora uspokoiła się, zachowywała się. beztrosko, pogodnie, brła nawet wesoła i nie zdradzała we właśclwym stopniu przygnębienia lub skruchy (euforia). Przyznając, że dzieci nic tu nie zawiniły, chora zapewniała, że jest do tego stopnia wybuchowa i na męża wściekła, chociaż go nadal kocha, że po odzyskaniu wolności na pewno popełniłaby w tych samych wa- runkach to samo. Znając się, nie ręczy za siebie. [patrz też: , bielizna damska sklep internetowy, krem neutrogena, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Stan neurologiczny (prof. Kuligowski): czaszka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Toteż najlepsze wytłumaczenie genezy omamów daje nam patofizjologia wyż- szych czynności nerwowych. Mianowicie Pawłow tłumaczy omamy ża pomocą zjawiska patologicznej inercji procesu pobudzenia w sferze spostrzegania, tzn. w różnych częściach (analizatorach) kory mózgowej, odbierających bodźce eksteroceptywne lub interoceptywne. Te miejscowe zaburzenia mogą zachodzić albo w pierwszym układzie sygnałowym, powstają wówczas omamy obrazowe, albo w drugim – powstają wówczas omamy słowne, albo także w obu układach jednocześnie – wtedy powstają złożone, słowno-obrazowe omamy.
PSYCHICZNE OBJAWY OGNISKOWE Agnozje, afazje i aprakcje należą do neurologii. Psychiatra musi umieć je rozpoznawać, aby przypadek skierować do neurologa, albo aby w obja- wach tych zyskać jeden więcej dowód organicznego podłoża stwierdzanych zaburzeń psychicznych. Pomijamy tutaj szczegóły należące do podręcznika ne- urologii. Zajmują nas wyłącznie te psychiczne objawy ogniskowe, które nie- kiedy wymagają różnicowania z czynnościowymi zaburzeniami psychicznymi. Psychiczne objawy ogniskowe zależą od miejscowych uszkodzeń pewnych ana- lizatorów, Zdarza śię to w nowotworach mózgu, w sprawach urazowych, krwo- tocznych lub rozmięknieniowych, ale także w procesach rozlanych, które między innymi ogarną i dany analizator.
OGNISKOWE ZABURZENIA POZNANIA (AGNOZJE) 1. Zaburzenia poznania czuciowego (astereognosia, agnosia tactilis) polegają na utracie zdolności rozpoznawania przedmiotów za pomocą dotyku, przy nie upośledzonym czuciu. Zaburzenie to może występować jako astereognozja częściowa albo jednostronna. Wówczas ognisko znajduje się po przeciwnej stronie w płacie ciemieniowym, częściowo też w środkowej jednej trzeciej tylnego zawoju centralnego. Podobne objawy agnostyczne mogą wy- stąpić na tle neuritis n. mediani et ulnaris. 2. Zaburzenia poznania wzrokowego (agnosia visualis sive optica). Chory widzi przedmioty, lecz nie rozpoznaje ich. Ognisko znajduje się w bocznych częściach płatów potylicznych, przeważnie obustronnie. Jak w agnozji czuciowej, tak i tutaj lewa półkula zdaje się odgrywać ważniejszą rolę. Przeważnie widuje się zarazem rozległe ubytki pola widzenia. [przypisy: , badania psychologiczne, Zdrowa żywność, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries