psychiatra warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Omówienie charakteropatii padaczkowej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy omawianiu padaczki zaznajomiliśmy się z zaburzeniami charakterolegicznymi znamiennymi dla tych chorych. Gdy wszystkie objawy padaczki są wyraźne nie ma zazwyczaj dyskusji, nawet gdy napady pojawiają się bardzo rzadko i gdy otępienie jest nieznaczne. Trudności        i spory powstają wówczas, gdy nie ma uchwytnych cech padaczki samoistnej i gdy elektroencefalografia nie wykryje znamiennych dla tej sprawy dysrytmii mózgowych. Wówczas nie pozostaje nic innego jak rozpoznać epileptoidię. Pamiętać jednak trzeba, że jest to słuszne           na dzisiejszym etapie rozwojowym techniki diagnostycznej. Już dzisiaj za pomocą elektroencefalografii udaje się nam wykryć przypadki padaczki utajonej. Gdy udoskonalą się nasze sposoby rozpoznawania padaczki utajonej,prawdopodobnie liczba tych przypadków wzrośnie,    a tym samym zmniejszy się liczba rozpoznawanych epileptoidii, a być może kiedyś zniknie. O charakteropatii padaczkowej mówimy            więc na razie tylko wówczas, gdy charakterologiczne odchylenia od stanu prawidłowego stwierdzamy w przypadku dowiedzionej klinicznie padaczki, zwłaszcza gdy objawy jej są zaledwie zaznaczono. Powyższe zestawienie na pewno nie jest wyczerpujące, już przy omawianiu, zagadnienia stosunku psychopatii epileptoidalnej do charakteropatii padaczkowej zmuszeni byliśmy zwrócić uwagę na trudności                     w rozpoznawaniu różnicowym, tłumaczące się niedoskonałością naszych dzisiejszych sposobów rozpoznawczych. Takie samo zagadnienie można by wysunąć   w stosunku do schizoidii i cykloidii, a nawet histeroidii, a tym samym do problemu psychopatii w ogóle  znamienne dla tych psychopatii odchylenia od stanu przeciętnego można by sobie mianowicie tłumaczyć w ten sposób, że mogłoby tu chodzić o poronne postacie , schizofrenii, cyklofrenii lub histerii. Zanim nauka znajdzie sposoby rozpoznawcze, które pozwolą w sposób ścisły albo odgraniczyć wymienione psychopatie ostro od odpowiednich procesów chorobowych, albo je z nimi etiologicznie i patogenetycznie utożsamić, tak długo będziemy musieli trzymać się hipotetycznej linii demarkacyjnej, jaka w dzisiejszych warunkach zdaje się być uzasadniona . Może tu chodzić  o nasilenie pewnych cech prawidłowych tylko do takiego stopnia, że jeszcze nie może być mowy o nowej jakości, mianowicie o chorobie Różnice między pierwiastkami chemicznymi w tablicy Mendelejewa są w głębi swej struktury również tylko natury ilościowej, a jednak         po przekroczeniu pewnej granicy ilościowej powstaje nowa jakość. Takie same przemiany jakościowe mogłyby się dokonywać                            i w psychopatologii na podłożu różnic ilościowych, które osiągnąwszy pewną granicę przechodziłyby w nową jakość kliniczną, jaką jest choroba. Poza tym nie trzeba zapominać, że udział wpływów środowiskowych bynajmniej nie kończy się z chwilą, gdy czynnik chorobotwórczy usadowi się w ustroju żywym. Niezależnie od tego wewnątrzustrojowego czynnika etiologicznego nadal działają na ustrój wpływy środowiskowe pomyślne i niepomyślne. [przypisy:  gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Omówienie charakteropatii padaczkowej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dynamika rozwoju osobniczego zależna jest zarówno od działania tego wewnątrzustrojowego czynnika, jak i od kształtującego, pogarszającego lub wyrównującego wpływu czynników zewnątrzustrojowych. Wynikiem tej walki bywa stan aktualny, który przychodzi nam ocenić co ten stan poprzedziło, to pozostaje często nie wyjaśnione. Byłoby wielkim błędem, mimo tych trudności, poprzestawać na statycznym ujmowaniu zagadnienia psychopatii i charakteropatii. Dążeniem naszym powinno być ujmowanie genetyczne, dynamiczne, rozwojowe, historycznodialektyczne tego, co nazywamy status praesens. Zagadnienie charakteropatii ma swój znacznie szerszy, filozoficznoetyczny aspekt. Skłonności nie etyczne i przestępcze człowieka, które przywykliśmy oceniać w sposób moralizatorski, są w rzeczy samej zdeterminowane przez prawidłowy lub patologicznie zmieniony stan mózgu. Doświadczenia z zabiegami psychochirurgicznymi nie pozostawiają już najmniejszej wątpliwości, że istnieje techniczna możliwość przeistoczenia najuczciwszego człowieka za pomocą noża chirurgicznego w szubrawca                       i przestępcę. Można człowieka pozbawić etyki, zniszczyć mu charakter . Tak w świetle tych ujemnych osiągnięć nowoczesnej techniki wyglądają podstawy naukowoetyczne naszego prawodawstwa i naszej obyczajowości. Gzy mamy prawo mówić o winie i karze, czy mamy prawo wielbić        i nagradzać zasługi. Możemy się wewnętrznie zżymać na biologizację etyki, niemniej musimy się pogodzić z faktem, że poczucie etyczne zależy od organicznych warunków zdrowia psychicznego, tak jak brak poczucia etycznego jest zawsze patologicznym stanem ubytkowym, wywołanym przez uraz porodowy, przez stany zapalne mózgu, przez inne choroby organiczne ośrodkowego układu nerwowego, wreszcie nawet sztucznie, drogą leukotomii przedczołowej. Gdyby do totalnej władzy dorwał się paranoik, dzisiejsza technika umożliwiłaby urzeczywistnienie masowego eksperymentu psychochirurgicznego, który zniszczyłby charakter ogromnymi zbiorowisk ludzkich. Przykład samorzutnie lub operacyjnie powstałych charakteropatii organicznych jest tylko drobnym przykładem takiej tragicznej utopii. [więcej w:  gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries