Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Kolejnosc badania nigdy nie przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kolejność badania nigdy nie przebiega według strychulca, którego pragnęli- byśmy się trzymać z góry. Wiele zależy bowiem od współpracy chorego. Do- świadczeni psychiatrzy mają wprawę w prowadzeniu z chorym rozmowy w taki sposób, aby wyszły na jaw wszystkie objawy. Natomiast początkujący stoi zazwyczaj bezradny i nie wie, od czego zacząć i w jakim kierunku zmierzać. Poniżej podane zestawienie objawów, zresztą dalekie od zupełności, jest po- trzebne początkującemu, ale i doświadczonemu przydatne. Aby zadawać cho- remu celowe pytania, trzeba najpierw pytania te postawić samemu sobie: jak u chorego wyglądają czynności psychiczne te czy owe? Rozpoczynamy najpierw od oglądu zewnętrznego, potem stopniowo staramy się wniknąć w chorego co- raz głębiej. Staramy się z chorym prowadzić jak naj swobodniejszą rozmowę, notując sobie w pamięci objawy, które dostrzegliśmy przyglądając się cho- remu lub słuchając jego odpowiedzi. W swobodnej rozmowie nie można się trzymać podanej poniżej kolejności, chociaż o ile możności staramy się o to. Celem naszych wysiłków jest uzyskanie pewnego kompletu objawów, na któ- rym będzie można oprzeć rozpoznanie. Historia choroby może zawierać frag-. menty dostrzeżonych objawów w kolejności ich ujawniania się. Powstaje w ten sposób opis objawów chorobowych, który nie powinien jeszcze koniecznie su-. gerować ostatecznego rozpoznania. Streszczając wyniki badań, powinniśmy na końcu zestawić w pewnej przejrzystej kolejności wszystko cośmy stwierdzili, wypowiadając się zarówno co do objawów dostrzeżonych, jak i co do tych, których nie udało nam się stwierdzić. Powstaje w ten sposób .status praesens psychicus. Powinien on zawierać dane, dotyczące różnych stron życia psychicznego i jego przejawów prawidłowych lub chorobliwych. Najlepiej jest pogrupować objawy w taki sposćb, aby uwidoczniły się poszczególne czynności psychiczne lub ich związki. [przypisy: , logopeda warszawa, olejowanie włosów, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Kolejnosc badania nigdy nie przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W społeczeństwach ludzkich osobniki z cechami chorobliwymi podlegają ochronie, gdyż cechy te w pewnej mierze mogą być uleczalne, a• ponadto osob- niki te mogą posiadać inne cechy społecznie dodatnie. Życie społeczne nastrę- cza najwięcej wpływów muiacyjnorodnyeh, i to prawdopodobnie od czasu, gdy dzięki pracy zaczęła się wytwarzać świadomość więzi społe znej. Odpo- wiada to okresowi wynalezienia pierwszych narzędzi pracy, posługiwania się ogniem i wprowadzenia pierwotnych praw ograniczających swobodę jednostki na rzecz dobra ogólnego. Powstały w ten sposób warunki udomowienia wpły- wające na wzmożenie zjawisk mutacji. Ponieważ te warunki ustawicznie się doskonalą, a ponadto coraz więcej osobników poddawanych bywa działaniu fal krótkich, przypuszcza Pieńkowski, że z biegiem czasu powstawać będzie coraz więcej chorób dziedzicznych. Utrwalają się więc dziedzicznie cechy na- byte, a czynnik dziedziczny zdaje się odgrywać coraz mniejszą rolę. Nadzieje na usunięcie chorób dziedzicznych drogą ubezpłodnienia są więc beznadziejne. ;,Podniety świata otaczającego mogą w ciągu tysiącleci doprowadzić do- prze- kształcenia gatunków”. W ten sposób człowiek ma możność wpływania na “przeznaczenie”, tkwiące w masie dziedzicznej. Wraz z preformizmem upada więc fatalizm, który do niedawna panował w stosunku do chorób dziedzicz- nych. Była to jedna z najważniejszych przyczyn nihilistycznej postawy lecz- niczej wobec dziedzicznych chorób psychicznych. Oparta na teorii Mendla nauka o dziedziczeniu cech psychicznych prawidło- wych i chorobliwych zamykała oczy zupełnie lub niemal zupełnie na rolę wpływów środowiskowych w ujawnianiu się, lub powstawaniu cech. Przepro- wadzano np. rozległe badania nad uzdolnionymi w pewnym kierunku rodzi- nami. Z zebranego materiału statystycznego starano się wyczytać prawa dzie- dziczenia się np. zdolności muzycznych .w rodzinie Bachów lub matematycz- nych w rodzinie Bernoulli. Zapominano przy tym, że dzieci wzrastające w śro- dowisku m.4zykalnym kształcą w sobie od naj wcześniejszego dziecięctwa zdol- ności, które bynajmniej nie są tak wielką rzadkością, jakby• to można było sądzić przy uwzględnianiu wyłącznie tych osobników, którym losy pozwoliły się wybić..Janko muzykant zmarniał, gdyż znalazł się w środowisku nieprzy- chylnym rozwojowi jego uzdolnienia. Iluż zapoznanych geniuszów, nie obcią- żonych dziedzicznie, więdnie i ginie w środowisku ciemnoty, nędzy lub wojny. Wielcy malarze, artyści, śpiewacy, uczeni zawdzięczają swoją karierę niejedno- krotnie przypadkowi, jakiemuś łaskawemu mecenatowi. Inter arma silent musae. W złych warunkach gospodarczych największe talenty giną nie ujaw- none. Przeciwnie, w warunkach .gospodarczego rozkwitu, przy pełnym zrozu- mienia poparciu ze strony środowiska rozkwitają uzdolnienia. Uzdolnień tych nie potrzeba szukać w genach. Są one powszechnym i obficie rozdzielonym darem ludzkości. Dziedziczność nie jest zagadnieniem tylko biologicznym. Jest zagadnieniem w jeszcze wyższym stopniu socjologiczno-ekonomicznym. Kto zamknie oczy na wpływy środowiskowe i będzie śledził tylko mechanistyczną grę genów, ten musi popaść w doktrynerską jednostronność i dogmatyzm. Zwłaszcza psychiatria hitlerowska doszła w badaniach nad dziedzicznością do szczytów absurdu. [podobne: , rehabilitacja, odzież bhp, olejek makadamia ]

Comments Off