Pokrewnym zjawiskiem jest halucynacyjne pojawienie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pokrewnym zjawiskiem jest halucynacyjne pojawienie się sobowtóra (aIter ego), opisane po raz pierwszy przez Antona w r. 1893; objaw ten należy do zespołu anozognozji Antona-Babińskiego. Przeważnie w przebiegu lewo- stronnego porażenia chory nie spostrzega tego stanu, natomiast przeżywa ha- lucynacyjme obecność leżącego obok niego sobowtóra, który byłby jak gdyby produktem regeneracji imaginacyjnej półschematu ciała usuniętego ze świa- domości na drodze autoamputacji (Potzl 1924). Próbowano genezę tego rozdwo- jenia schematu ciała wyprowadzać filogenetycznie z faktów biologicznych pow- stawania dwóch indywiduów z przepołowionego ciała robaków albo ontogene- tycznie – z możliwości powstania dwóch bliźniaków z pierwszej komórki za- rodkowej. W ornamach wzrokowych hemiplegików sobowtór występuje czasem jako bliźniak jednojajowy – ten brat dotknięty bywa porażeniem połowiczym, sam chory jest anozognostycznie zdrowy. W związku z tymi spostrzeżeniami powstało pojęcie autoskopii (heautoskopii), które rozciąga się czasem zbyt daleko, nawet na zjawiska prawidłowe w rodzaju widzeń hipna- gogicznych lub hipnopompicznych, obrazów ejdetycznych, marzeń na jawie (Lu- kianowicz 1958). Zjawiska te określa się nazwą parahalucunacyj- nych. Poeck i Orgass (1964) opisali przypadek perornelii z wykształconymi przeźy- ciami fantomowymi, które powstały według spostrzeżeń dokonywanych na drugich ludziach i to spostrzeżeń wyłącznie wzrokowych. Osobnik ten np. liczył na nieistniejących palcach, dotykał podanej mu ręki i czuł jej ciepłotę itd. Na tej podstawie autorzy dochodzą do wniosku, że poczucie schematu ciała jest fi- Zjologiczną funkcją ośrodkowego układu nerwowego, dojrzewającą .autono- TIlicznie. Do jej ujawnienia się wystarczy pobudzenie jednej jakości zmysło- wej: albo sensomotorycznej, albo wzrokowej, jak w opisanym przypadku. Ba- dania nad psychopatologią przeżyć kompensacyjnych, związanych z zagadnie- niem zaburzeń schematu ciała, dalekie są jeszcze od zakończenia i wymagać będą w przyszłości jak naj ściślejszej współpracy psychiatrów i neurologów Z obeznanymi z psychopatologią psychologami. Zespołowe te badania powinno się przeprowadzić wśród osobników, którzy wskutek wad rozwojowych przyszli na świat z brakiem kończyn lub ze zniekształceniami. Z pojedynczych spo- :strzeżeń zdaje się wynikać, że osobnicy ci posiadają prawidłowe poczucie sche- matu ciała, które stanowi psychiczną kompensację powstałą samoczynnie, wbrew anatomicznej rzeczywistości. [więcej w: , proktolog, infekcje intymne, implanty Warszawa ]

Comments are closed.