Traktowanie oligofrenii jako jednostki nozologicznej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Traktowanie oligofrenii jako jednostki nozologicznej jest również niedopuszczalne, gdyż przygniatająca większość tych przypadków powstaje z przyczyn nabytych. Wynika z tego, że metody staty- styczne wprawdzie imponują ogromem liczb, lecz dotyczą materiału nie prze- badanego w szczegółach, zwłaszcza co do etiologii. Te same uwagi nasuwają się co do usiłowań wykrycia praw Mendla na ma- teriale statystycznym. Przede wszystkim pojęcie cechy nie jest jasno w psy- chiatrii zdefiniowane. Niektórzy uważają -za cechę neuropatię i dopatrują się jej dziedziczenia według praw Mendla. Pod pojęcie neuropatii u autorów tych podpadają tak różne sprawy, jak “nerwowość”, drażliwość, alkoholizm, a na- wet udar mózgu, choroba Brighta, przestępczość, włóczęgostwo, guzy itd. Rzecz prosta, że przy tak obszernym pojmowaniu neuropatii jako dziedzicznej cechy autorzy ci uzyskiwali ogromne liczby statystyczne, które miały obrazować ob- ciążenie dziedziczne. Jeżeli dodamy do tego, że rozpoznania z natury rzeczy opierać się muszą na “badaniu na odległość”, gdyż są wnioskami wysnutymi z opowiadań, ze słyszenia, często z plotek, to stracić musimy wiarę w naukowe podstawy tego rodzaju badań. Dotyczy to np. rozsławionej przez mendelistów “rodziny Kalikaka”. Normalny ten człowiek miał jakoby ożenić się w r. 1837 Z normalną kobietą i stał się protoplastą 6 normalnych pokoleń. Miał on jed- nak nieślubne dziecko z dziewczyną niedorozwiniętą umysłowo. Skutki tego grzechu młodości były potworne, gdyż w 6 pokoleniu 41. małżeństw spłodziło 222 niedorozwiniętych umysłowo potomków: Tego rodzaju naukowych badań znaleźć można w piśmiennictwie więcej. Że. podstawy tak prowadzonych ba- dań są kruche, wykazał Bleuler. Stwierdził on na podstawie badań, że nie ma dążności do rozrastania się chorób dziedzicznych, lecz przeciwnie, dalsze pokolenia raczej oczyszczają się stopniowo, O i,le oligofrenicy mnożą się wydajnie, o tyle płodność schizofre- nicznych rodzin zmniejsza się znacznie, co również zdaje się świadczyć o sa- mooczyszczeniu się pokoleń dotkniętych tą chorobą, Tłumaczyć to można czę- ściowo zmniejszeniem popędu płciowego, znamiennym dla schizofrenii. Zresztą i warunki kulturalno-społeczne wpływają na znaczne zmniejszenie płodności chorych umysłowo w ogóle, Mianowicie chorzy ci w dużym odsetku spędzają życie w zakładach zamkniętych, a ponadto piętno choroby psychicznej utrud- nia lub uniemożliwia im wstępowanie w związki małżeńskie, a nawet nawią- zanie stosunków miłosnych. W statystykach mendelistów w ogóle nie podobna dopatrzyć się udziału tego rodzaju czynników obyczajowo-środowiskowych. Stawia to ze swej strony pod znakiem zapytania ścisłość metod statystycz- nych, na których mendelizm usiłuje się oprzeć. [hasła pokrewne: , bielizna nocna, Zdrowa żywność, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

W stosunku do róznych kregów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stosunku do różnych kręgów psychotycznych podaje się w piśmiennict- wie pewne odsetki sspotykanego u chorych obciążenia dziedzicznego. Oczywiś- -cie nie uwzględnia się przy tym danych porównawczych, o których wyżej była mowa. Przytoczymy niektóre z nich raczej przykładowo (Henderson-Gillespie). 1 tak w cyklofrenii Kraepelin obliczał obciążenie dziedziczne na 80%, Summer na 84% lecz z tego tylko 44% psychoz u przodków, reszta dotyczyła innych zaburzeń nerwowych lub psychopatycznych. W statystyce Diema rodzice i ro- -dzeństwo cyklofreników dotknięci bywali cyklofrenią w wyższym stopniu niż rodzice i rodzeństwo nie-psychotyków. Kraepelin w dementia praecox, odpo- wiadającej naszemu pojęciu schizofrenii prostej, stwierdził 53,8% obciążenia -ogólnego, z tego 33,7% obciążenia bezpośredniego. Ruedin znalazł na 721 przy- padków schizofrenii u 40 osób rodzeństwa tę samą chorobę, a u 79 inne psy- chozy. Twierdzi on też, że co czwarty lub piąty krewny schizofreników ma jakąś chorobę umysłową lub nerwową. W padaczce Snell znalazł obciążenie dziedziczne w 81%. Dziedziczenie bezpośrednie wynosiło 59%. Najczęściej w 28% chodziło tu o jakąkolwiek chorobę nerwową lub o-alkoholizm (w 26%). Autor ten uważa, za rzecz rzadką, aby alkoholicy mieli dzieci chore na pa- daczkę, najczęściej chodzi tu o dziedziczenie bezpośrednie padaczki alkoholowej -. Co do niedorozowju umysłowego, który przez statystyków bywa ujmowany tak, jak gdyby tu nie chodziło o rozpoznanie objawowe, lecz o jed- nostkę nozologiczną, mamy do czynienia głównie z zestawieniami liczbowymi autorów amerykańskich. Bailey zbadał obciążenie dziedziczne w 9533 przypad- kach i stwierdził u przodków alkoholizm w 32%, choroby nerwowe w 36%, -choroby psychiczne w 30%. Amerykański Comittee on Sterilisatum. prześledził losy 8841 dzieci 3733 oligofrenicznych rodziców i stwierdził, że blisko 113 tych dzieci zmarła, a z 3650 pozostałych, o których można było zebrać dokładniej- sze dane, 40-45% wykazywało poziom inteligencji. poniżej stanu prawidło- wego. Henderson i Gillespie sami zwracają uwagę na wadliwość założeń sta- tystycznych, np. statystycy tworzą wielkie grupy w rodzaju, “choroba psy- chiczna” z włączeniem do tej grupy udaru mózgu. W grupie takiej znajdują się więc choroby nerwowe i psychozy epizodyczne, które wystąpiły u przed- ków nie w okresie płodzenia potomstwa i pojawiły się z przyczyn nic nie ma- jących wspólnego z dziedzicznością. [podobne: , oczyszczalnie przydomowe, gabinet kosmetyczny, olej kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »