psychiatra warszawa
psychiatra warszawa – psychoterapia warszawa

Oligofrenia jako jednostka nozologiczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Traktowanie oligofrenii jako jednostki nozologicznej jest również niedopuszczalne, gdyż przygniatająca większość tych przypadków powstaje z przyczyn nabytych. Wynika z tego, że metody statystyczne wprawdzie imponują ogromem liczb, lecz dotyczą materiału nie przebadanego   w szczegółach, zwłaszcza co do etiologii. Te same uwagi nasuwają się co do usiłowań wykrycia praw Mendla na materiale statystycznym. Przede wszystkim pojęcie cechy nie jest jasno w psychiatrii zdefiniowane. Niektórzy uważają za cechę neuropatię i dopatrują się jej dziedziczenia według praw Mendla. Pod pojęcie neuropatii u autorów tych podpadają tak różne sprawy, jak “nerwowość”, drażliwość, alkoholizm, a nawet udar mózgu, choroba Brighta, przestępczość, włóczęgostwo, guzy itd. Rzecz prosta, że przy tak obszernym pojmowaniu neuropatii jako dziedzicznej cechy autorzy ci uzyskiwali ogromne liczby statystyczne, które miały obrazować obciążenie dziedziczne. Jeżeli dodamy do tego, że rozpoznania z natury rzeczy opierać się muszą na “badaniu na odległość”, gdyż są wnioskami wysnutymi z opowiadań,    ze słyszenia, często z plotek, to stracić musimy wiarę w naukowe podstawy tego rodzaju badań. Dotyczy to np. rozsławionej przez mendelistów “rodziny Kalikaka”.  Bleuler stwierdził on na podstawie badań, że nie ma dążności do rozrastania się chorób dziedzicznych, lecz przeciwnie, dalsze pokolenia raczej oczyszczają się stopniowo, o ile oligofrenicy mnożą się wydajnie, o tyle płodność schizofrenicznych rodzin zmniejsza się znacznie, co również zdaje się świadczyć o samooczyszczeniu się pokoleń dotkniętych tą chorobą, Tłumaczyć to można częściowo zmniejszeniem popędu płciowego, znamiennym dla schizofrenii. Zresztą i warunki kulturalnospołeczne wpływają na znaczne zmniejszenie płodności chorych umysłowo w ogóle, Mianowicie chorzy ci w dużym odsetku spędzają życie w zakładach zamkniętych,               a ponadto piętno choroby psychicznej utrudnia lub uniemożliwia im wstępowanie w związki małżeńskie, a nawet nawiązanie stosunków miłosnych. W statystykach mendelistów w ogóle nie podobna dopatrzyć się udziału tego rodzaju czynników obyczajowośrodowiskowych. Stawia to ze swej strony pod znakiem zapytania ścisłość metod statystycznych, na których mendelizm usiłuje się oprzeć.                               [hasła pokrewne: autyzm terapia, integracja sensoryczna, osrodek leczenia uzaleznien ]

Comments Off

Obciążenia dziedziczne w kręgach psychotycznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stosunku do różnych kręgów psychotycznych podaje się w piśmiennictwie pewne odsetki spotykanego u chorych obciążenia dziedzicznego. Oczywiście nie uwzględnia się przy tym danych porównawczych, o których wyżej była mowa. Przytoczymy niektóre z nich raczej przykładowo (Henderson-Gillespie), Summer na 84% lecz z tego tylko 44% psychoz u przodków, reszta dotyczyła innych zaburzeń nerwowych lub psychopatycznych. W statystyce Diema rodzice i rodzeństwo cyklofreników dotknięci bywali cyklofrenią w wyższym stopniu niż rodzice           i rodzeństwo niepsychotyków. Kraepelin w dementia praecox, odpowiadającej naszemu pojęciu schizofrenii prostej, stwierdził 53,8% obciążenia ogólnego, z tego 33,7% obciążenia bezpośredniego. Ruedin znalazł na 721 przypadków schizofrenii u 40 osób rodzeństwa tę samą chorobę, a u 79 inne psychozy. Twierdzi on też, że co czwarty lub piąty krewny schizofreników ma jakąś chorobę umysłową lub nerwową.     W padaczce Snell znalazł obciążenie dziedziczne w 81%. Dziedziczenie bezpośrednie wynosiło 59%. Najczęściej w 28% chodziło                            tu o jakąkolwiek chorobę nerwową lub o alkoholizm (w 26%). Autor ten uważa, za rzecz rzadką, aby alkoholicy mieli dzieci chore                  na padaczkę, najczęściej chodzi tu o dziedziczenie bezpośrednie padaczki alkoholowej . Co do niedorozowju umysłowego, który przez statystyków bywa ujmowany tak, jak gdyby tu nie chodziło o rozpoznanie objawowe, lecz o jednostkę nozologiczną, mamy do czynienia głównie z zestawieniami liczbowymi autorów amerykańskich. Bailey zbadał obciążenie dziedziczne w 9533 przypadkach i stwierdził                 u przodków alkoholizm w 32%, choroby nerwowe w 36%, choroby psychiczne w 30%. Amerykański Comittee on Sterilisatum. prześledził losy 8841 dzieci 3733 oligofrenicznych rodziców i stwierdził, że blisko 113 tych dzieci zmarła, a z 3650 pozostałych, o których można było zebrać dokładniejsze dane, 40-45% wykazywało poziom inteligencji. poniżej stanu prawidłowego. Henderson i Gillespie sami zwracają uwagę na wadliwość założeń statystycznych, np. statystycy tworzą wielkie grupy w rodzaju, “choroba psychiczna” z włączeniem do tej grupy udaru mózgu. W grupie takiej znajdują się więc choroby nerwowe i psychozy epizodyczne, które wystąpiły u przodków nie w okresie płodzenia potomstwa i pojawiły się z przyczyn nic nie mających wspólnego z dziedzicznością. [podobne: autyzm terapia, integracja sensoryczna, osrodek leczenia uzaleznien ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »