Nowoczesna psychiatria nadal nie gardzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nowoczesna psychiatria nadal nie gardzi tymi psychologiczno-psychopatologicznymi metodami badania. Co więcej, te metody badania są dzisiaj znacznie precyzyjniejsze niż dawniej. Sposoby te jednak bynajmniej nie wyczerpują diagnostyki psychiatrycznej .. Psychiatria używa dzisiaj tych samych metod badania, co wszystkie inne spe- cjalności lekarskie. Nowoczesny psychiatra musi być internistą, ponieważ mnó- stwo zaburzeń psychicznych wyrasta z tła chorób wewnętrznych. Musi być również neurologiem, gdyż wiele jednostek chorobowych leży na pograniczu neurologii i psychiatrii, a nawet tam, gdzie chodzi o sprawę czysto psychia- tryczną, trzeba za pomocą metod neurologicznych wyłączyć tło neurologiczne. Ogromną rolę odgrywają pomocnicze badania pracowniane, w szczególności badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Podstawową rolę w dzisiejszej klinice chorób psychicznych odgrywa pneumoencefalografia, dlatego ogromną, wciąż jeszcze w wielu środowiskach psychiatrycznych w kraju i za granicą niedoce- nianą doniosłość posiada neuroradiologia. Ściśle z tymi metodami wiążą się badania -elektroencetalograficzne, angiograficzne i patofizjologiczne. Bez tych sposobów zdani bylibyśmy wyłącznie na psychologizowanie w przypadkach, w których przyczyna zaburzeń psychicznych jest natury organicznej. Te wspólne z innymi dziedzinami medycyny badania zapewniają psychiatrii nie tylko należyty poziom diagnostyki, ale rozstrżygają zarazem w naukowych podstawach prognostyki i lecznictwa. Nie trzeba zresztą przypuszczać, ażeby wnikanie w przeżycia podmiotowe chorego było wyłącznie prerogatywą psychiatrii. W codziennym życiu lekar- skim zapomina się, że wypytywanie chorego o jego samopoczucie, żądanie, aby opisał jak naj dokładniej ból, świąd czy inne dolegliwości podmiotowe, że wszystko to należy do metod psychiatrycznych, stosowanych bez uświadomienia . sobie tego faktu przez każdego lekarza. [patrz też: , witamina b6, biustonosze do karmienia, kosmetyki organiczne ]

Comments are closed.