MYSLENIE I INTELIGENCJA CZYNNOSCI MYSLOWE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

MYSLENIE I INTELIGENCJA CZYNNOSCI MYSLOWE PRAWIDŁOWE Descartes (XVII w.) widział w fakcie, że człowiek myśli, podstawowy dowód jego istnienia. Wyraził to w słynnym powiedzeniu: Cogito ergo sum. Wspaniały rozwój procesów myślowych rozstrzygnął w ogóle o bezwzględnej wyższości człowieka nad całą resztą przyrody. Funkcje myślowe, czyli intelektualne, obejmuje się ogólną nazwą umysłu (mens, intellectus). Przez inteligencję rozumie się sprawność umysłu. Sprawność umysłowa, czyli intelektualna, waha się w szerokich granicach normy. Stąd mówimy o poziomie inteligencji. Poziom ten bywa wyjątkowo niezwykle wysoki, ponad normę. Określenie górnej granicy normy jest teoretycznie niemożliwe. lecz praktycznie używamy tego rodzaju określeń. Natomiast dolna granica poziomu inte- ligencji jest bardziej uchwytna. Jeżeli poziom ten jest bardzo niski, lecz jeszcze- nie tak niski, abyśmy mieli prawo mówić o niedorozwoju umysłowym, wówczas uży- wamy określenia: ociężałość umysłowa (stupiditas physiologica). Sprawność proce- sów myślowych w tych stanach jest nieszczególna, lecz mieści się jeszcze w pojęciu normy. Wysoki poziom inteligencji człowieka stoi w związku z rozwojem części czołowej mózgu, zdolnej do dalszego postępu ewolucyjnego, Z drugiej strony, spraw- ność intelektualna wzrasta tym bardziej, im bardziej człowiek ćwiczy swoje czyn- ności myślowe. Wynika stąd, że poziom inteligencji będzie przeciętnie w przyszłości coraz bardziej się podnosił. Tym samym będzie się podnosiła górna granica normy sprawności umysłowej, a prawdopodobnie i dolna granica. Wszystko to dotyczy miary przeciętnej. Samo myślenie nie jest odosobnioną władzą psychiczną. Do wyosobnienia czyn- ności myślowych dochodzimy tylko drogą analizy. W istocie bowiem myślenie jest integralnie związane z resztą życia psychicznego, chociaż rozmaite czynności skła- dowe mogą wykazywać rozmaity stopień rozwoju. [więcej w: , powiększanie piersi, gabinety stomatologiczne, kosmetyki organiczne ]

Comments are closed.