FARMAKOMANIA Zwyrodnienie charakterologiczne narkomanów jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

FARMAKOMANIA Zwyrodnienie charakterologiczne narkomanów jest powszechnie znane. Na- tomiast znacznie mniej zrozumienia ma się dla następstw charakteropatycz- nych nałogowego zażywania środków nasennych, przeciwbólowych, ataraktycz- nych, pobudzających i innych. U farmakomanów wytwarza się z upływem czasu coraz większa zależność od zażywanego leku. Jeżeli go nie zażyją, to odczu- wają bóle, niepokój, złe samopoczucie, cierpią na bezsenność i inne dolegliwo- ści, które potrafi uśmierzyć tylko zwiększająca się z czasem dawka leku. U ludzi tych można zauważyć narastający egotyzm, wynikający z samoobser- wacji, z obawy przed pojawieniem się dolegliwości. Wszystkie inne problemy życia odsuwają się stopniowo na dalszy plan, a centralnym zagadnieniem staje się troska o opanowanie dręczących objawów. Wskutek tego zanika dążność ku wyższym wartościom życiowym, spłyca się uczuciowość wyższa, zatraca .się energia życiowa, przepada dbałość o jak najlepsze wywiązywanie się z obo- wiązków. Ludzie ci tracą z upływem czasu poczucie odpowiedzialności, nie za- leży im na opinii społeczności, w której żyją, degradują się tłumacząc swoje nie- powodzenia chorobą rozumianą jako dolegliwości hipochondryczne. Te cechy charakteropatyczne narastają powoli. Znajomi i przyjaciele nie mogą zrozu- mieć tej przemiany i odsuwają się, zrażeni narastającą drażliwością l nieszcze- rością tych ludzi. Niestety jest to jedna z tych dziedzin, które powstały z winy lekarzy i przemysłu farmaceutycznego. Lekarze zapisują lekkomyślnie różne leki i zalecają ich przewlekle zażywanie, ponieważ nie liczą się z późnymi na- stępstwami farmakomanii; doraźny zaś efekt bywa przyjemny dla chorego i dla lekarza. Natomiast firmy farmaceutyczne propagują różne leki z pobudek ku- pieckich. Na tym polu nie stworzono dotychczas psychoprofilaktyki, która mu- siałaby być postawiona na miarę społeczno-lekarską, aby była skuteczna. [więcej w: , olejowanie włosów, deratyzacja warszawa, firma sprzątająca ]

Comments are closed.