ELEMENTY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ W przezwyciezonym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ELEMENTY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ W przezwyciężonym okresie błędów i wypaczeń psychiatrzy polscy w wielu środowiskach niesłusznie wyrzekli się niektórych metod psychologii klinicznej, chociaż mają one niewątpliwą wartość kliniczno-diagnostvczną. Stało się to wskutek uogólnionych ataków na sposoby testometryczne. W niektórych śro- dowiskach zagranicznych i polskich istotnie posunięto testometrię do absurdu, odrywając ją od podstawowej pracy klinicznej. Poddawano masowo badaniom psychologicznym ludzi, nie przebadanych należycie ze stanowiska psychiatrii klinicznej. Zwłaszcza psychiatria dziecięca doznała wskutek tego wiele szkód. Psychologowie, nie utrzymujący łączności z klinicystami, rozpoznawali w ten sposób u młodzieży szkolnej i w innych środowiskach masowo i:liedorozwój umysłowy, chociaż ze stanowiska klinicznego rozpoznanie to, które ma charak- ter objawowy, powinno być stanowczo poprzedzone badaniami, zmierzającymi do wykrycia istoty encefalopatii pod względem etiologii i patogenezy. Metody psychologii klinicznej mają wartość pomocniczą. Jest to jedna z gałęzi psycho- logii praktycznej. Zastosowanie tych metod w klinice udoskonala nasze metody badawczo-rozpoznawcze. Największe znaczenie przypada tym metodom w usta- leniu poziomu inteligencji lub ogólniej mówiąc – w ustaleniu sprawności umy- słowej. Metody te oddają jednak usługi i w innych kierunkach, np. w bada- niach nad strukturą osobowości, nad właściwościami życia uczuciowego itd. Niektórzy do dziedziny tej zaliczają niesłusznie pewne metody leczniczo-wy- chowawcze, mianowicie psychoterapię. Jest to niewątpliwie dziedzina odrębna. Na wstępie zadać sobie trzeba pytanie, kto się ma zajmować badaniami z za- kresu psychologii klinicznej; czy lekarz, czy psycholog nielekarz. Dawniej ba- dania te przeprowadzali lekarze .sami. Jednakże zważyć trzeba, że przeciętny lekarz psychiatra tylko wyjątkowo posiada wykształcenie z zakresu psychologii. Jest to dziedzina dzisiaj bardzo rozległa, a jej metodyka trudna. Toteż badanie było z konieczności dorywcze i powierzchowne. Lekarz nie ma zresztą czasu, aby prowadzić. osobiście te żmudne badania. Dąży się dlatego obecnie do tego, aby każda klinika i każdy szpital psychiatryczny posiadały własną pracownię psychologii klinicznej lub żeby była łatwa możliwość przesłania chorego do specjalnych pracowni, znajdujących się w poradniach zdrowia psychicznego. Wszystkie te możliwości wzrastają w Polsce Ludowej z roku na rok, chociaż daleko jeszcze jesteśmy od ideału. Każdy lekarz psychiatra powinien jednak metody te jak najlepiej znać. Po pierwsze dlatego, że w pewnym zakresie zmuszony jest w praktyce dokonywać doraźnie niektórych badań, aby np. zo- rientować się co do poziomu inteligencji badanego, co do typu osobowości itd.,. a po wtóre-dlatego, że gdy otrzyma z pracowni psychologicznej, do której skie- rowaf osobnika, wyniki badań psychologicznych, musi wyniki te zrozumieć i włączyć w całość, swych rozważań rozpoznawczych. Najlepiej- można cel ten osiągnąć, gdy psycholog kliniczny pracuje w klinice luli w szpitalu i współ- działa z lekarzami w pracy rozpoznawczej. Wytrawny psycholog kliniczny może wówczas w wielu przypadkach współpracować w oddziaływaniu psycho- leczniczym z psychiatrą, zwłaszcza gdy chodzi o przypadki psychonerwic. [podobne: , odwrócona osmoza, wkładki sfp, olejek kokosowy ]

Comments are closed.