Druga cecha procesów myslowych jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Drugą cechą procesów myślowych jest możliwość poznania uogólnionego. Zwią- zek między dwoma faktami. nie jest jednorazowy, jest powtarzalny, a to dzięki ogól- nym właściwościom poznawanej rzeczywistości. Wyniki swych spostrzeżeń człowiek uogólnia widząc cechy dotyczące całej grupy przedmiotów czy zjawisk podobnych. Dopiero dzięki tej drugiej właściwości mamy prawo mÓWiĆ o poznawaniu związków przyczynowych. Pozwala to człowiekowi na poznawanie rzeczy, których bezpośrednio nie spostrzegł, a nawet na przewidywanie przyszłego biegu wypadków i skutków własnych działań. Poznawanie ogólnych cech. rzeczy oraz odnajdywanie stałych związków i stosunków między nimi – są to niewątpliwie jakości psychiczne, zna- mionujące umysł człowieka. 3. Myślenie normalnego człowieka jest związane integralnie z mową. Myślimy z reguły słowami i przekazujemy drugim ludziom swoje myśli za pomocą słów. W tym drugim przypadku, gdy uzewnętrzniamy swoje myśli, mamy do czynienia z mową zewnęt.rzną. Gdy bezdźwięcznie, tylko wewnętrznie używamy mowy jako narzędzia myślenia, mamy do czynienia z mową wewnętrzną. Mowa wyraża zresztą nie tylko myśli, ale i inne zjawiska psychiczne, przede wszystkim uczucia. Dzięki mowie mamy przede wszystkim możność wnikania w życie psychiczne innych ludzi. Nie wynika z tego bynajmniej, aby procesy myślenia miały się sprowadzać wyłącz- nie do mowy. Głuchoniemi i głuchociemni też myślą, chociaż ich porozumiewanie się z otoczeniem za pomocą mowy dźwiękowej nie jest możliwe. U kalek tych wytwarza się jednak, zwłaszcza jeżeli je kształcimy, również jakaś mowa, oparta na znakach czy symbolach z zakresu innych zmysłów. Bez względu na rodzaj mowy, sama myśl jest w swojej istocie zawsze jednym i tym samym. W przypadkach afazji może być uszkodzony aparat psychoruchowy lub psychosensoryczny mowy, mimo to procesy. myślowe mogą przebiegać prawidłowo, tak że chorych tych nie uznaje się za umy- s łow o chorych. Cierpi tu jednakże sam aparat wykonawczy myślenia, wskutek czego mowa wewnętrzna nie przeistacza się w zewnętrzną. [więcej w: , Karmy dla psów, Depilacja laserowa, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments are closed.