Dla poczatkujacych dobrze jest, jezeli

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dla początkujących dobrze jest, jeżeli historia choroby za- wiera wykaz wszelkich możliwych objawów, pogrupowany w taki sposób, aby ułatwić badającemu kierunek badań i umożliwić mu na końcu zestawienie objawów tak, aby powstał status praesens psychicus. Następujące zjawiska kliniczne muszą być uwzględnione w takim zestawieniu: Zachowanie się i napęd psychoruchowy: ruchliwość, bezruch, ste- reotypie, zachowanie posłuszne, spokojne, oporne, dziwaczne, błazeńskie, zahamowa- nie, otamowanie, pobudzenie, podniecenie psychoruchowe. Wyraz twarzy: pogodny, ponury, zbolały, zgnębiony, mimika dość lub nie- zbyt żywa, mimika sztywna, twarz maskowata, grymasy, tiki itd. Nastrój: obojętny, żywy, wesoły, tępy, przygnębiony, leniwy, chwiejny, eufo- ryczny, maniakalny. Określić łączność afektywną z otoczeniem i właściwości afektu: napięty, sztywny, tępy, niedostosowany, drażliwość, wybuchowość, stany lękowe. Świadomość: senność, półśpiączka, śpiączka. Sensorium przyćmione, zamą- cone, zmiany jakościowe świadomości. Zwężenie pola świadomości. Struktura osobowości: rozszczepienie, rozdwojenie, rozpad, zubożenie. Wyliczyć objawy rozszczepienne. Pamięć: zdolność zapamiętywania, przypominania, ogólny zanik pamięci, luki pamięciowe, złudzenia i omamy pamięciowe, konfabulacje itd. Niepamięć wsteczna i następcza, amnesia retropsychotica. Uwag a: rozproszona, przerzutna, lepka, trudności skupienia uwagi, łatwe nuże- nie się uwagi. Orientacja w czasie, miejscu, otoczeniu, sytuacji własnej, we własnej oso- bowości, dezorientacja urojeniowa. Czynności myślowe: zaburzenia kojarzenia, zubożenie kojarzeń, rozkoja- rzenie, rozerwanie związków myślowych, przyśpieszony tok myślenia lub zwolniony, gonitwa myśli, słowotok. Mowa: gadatliwość, małomówność, mutyzm, wady wymowy, bezgłos, głuchonie- mota, afazja, inne ogniskowe zaburzenia psychiczne, mutyzm selektywny, słowo- twory, stereotypie, dziwactwa. Inteligencja: wybitna, przeciętna, mierna, niska, obniżona, otępienie, niedo- rozwój umysłowy i jego poziom, iloraz inteligencji, otępienie rzekome, słownik cho- rego, bezkrytycyzm. Zaburzenia postrzegania: złudzenia, omamy, pseudohalucynacje, zabu- rzenia związane z aurą, objawy hakowe, dreamy states, stwierdzić czy chory ma sąd realizujący. Patologiczne twory myślowe: urojenia, natręctwa myślowe, natręctwa ruchowe, myślenie magiczne, urojeniowa interpretacja trafnych spostrzeżeń, sto- pień systematyzacji urojeń. Poczucie choroby psyhicznej: niedostateczne, jego brak, przesadne poczucie choroby psychicznej, nastawienie hipochondryczne, stopień krytycyzmu wo- bec zjawisk chorobowych dawnych i. obecnych, korekcja i dysymulacja, agrawacja i symulacja. Uczuciowość wyższa: jej obniżenie lubo zanik, ocena poszczególnych uczuć wyższych, stopień uspołecznienia chorego, zakres jego zainteresowań, egotyzm, skłon- ności przestępcze, stan hamulców uczuciowo-rozumowych, skrupulatyzm, zanik na- pięcia dążeń, psychedegradacja. Życie popędowe: obniżenie lub zanik, anorexia, panorexia, właściwości po- pędu płciowego, samogwałt, zboczenia płciowe, zjawiska nerwicowe, skłonności sa- mobójcze, skłonność do samookaleczeń, popędy niszczycielskie, napastnicze, skłon- ność do działań impulsywnych, skłonność do zanieczyszczania się i do nieprzyjmo- wania pokarmów, inne chorobliwe popędy. Powyższy schemat badania trzeba miec w pamięci. Gdy badamy chorego w warunkach szpitalnych, możemy się posługiwać wydrukowanym w historii choroby schematem. Jest•to jednak nie do pomyślenia w warunkach przychod- nianych lub gdy badamy chorego w jego domu. Dzięki temu schematowi zwra- camy uwagę na poszczególne objawy. Nie wolno bowiem zapominać o tym, że w praktyce spostrzegamy to, na co mamy wyostrzoną uwagę, co wiemy, że trzeba zauważyć. Kto szuka, ten znajdzie. Nie widzi się objawów, o których się nie myśli. [patrz też: , ból pleców, klimatyzacja precyzyjna, olej lniany ]

Comments are closed.