Chlopicki (za Claudem i Eyem)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chłopicki (za Claudem i Eyem) wyróżnia jeszcze tzw. omamy – iluzje, rozumiejąc pod tym mianem omamy polegające na niedokładnym rozpoznawa- niu bodźca. Omamy-iluzje wzrokowe polegają na powstawaniu zwidywań, np. ze wzorów tapet, na które chorzy w stanie zmienionego sensorium patrzą. Omamy-iluzje słuchowe polegają- np. na słyszeniu głosu w rytmicznych szme- rach lub hałasach, np. wtykaniu zegarka, w padających kroplach wody, w ryt- micznym stukocie kół jadącego pociągu itd. Zachodzi tu czasem wahanie się chorego to w stronę uznawania przedmiotowości i rzeczywistości doznawanych złudzeń, to w stronę krytycyzmu. Zdaniem Chłopickiego, im dłużej pracujemy nad wyświetlaniem omamów, tym bardziej skłaniamy się do przesunięcia gra- nicy między omamami prawdziwymi a omamami-iluzjami na korzyść tych ostat- nich. Rozróżnienia te w praktyce odgrywają niewielką rolę. Ostatecznie w kli- nice bardzo często posługujemy się sposobem prowokowania omamów. Każemy choremu wsłuchiwać się w tykanie zegarka lub w inny taki jednostajnie ryt- miczny szmer. Odróżnić w tych przypadkach omamy prawdziwe od owych omamów-iluzji jest niepodobieństwem. . Było bez liku usiłowań wytłumaczenia, w jaki sposób powstają omamy. Jedno jest dzisiaj pewne, że nie są to zjawiska jednolite i że mechanizm ich powsta- wania może być różnoraki. W teorii obwodowego pochodzenia omamów powo- ływano się na fakt, że zadrażnienie nerwów obwodowych może mieć wpływ na powstawanie omamów, np. ucisk gałek ocznych w majaczeniu wywołuje omamy wzrokowe (sposób Lipmanna), zmiana rytmu metronomu i dźwięku stroików albo zastosowanie prądu elektrycznego prowadzą do zmiany rytmu i tonu omamów słuchowych. W przypadkach tych jednak powszechnie uznano, że obwodowe pobudzenie nerwów wprawdzie wyzwala ich wystąpienie, sama ich przyczyna jest jednak natury ośrodkowej, gdyż doświadczenia te udają się tylko albo w czasie przeżywania omamów, albo w okresie ich ustępowania, a nigdy u ludzi zdrowych lub u chorych psychicznie, nie mających skłonności do halucynowania. [przypisy: , fizjoterapia, wkładki sfp, surówki bawełniane ]

Comments are closed.