CHARAKTEROPATIA P ADACZKOWA Przy omawianiu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHARAKTEROPATIA P ADACZKOWA Przy omawianiu padaczki zaznajomiliśmy się z zaburzeniami charakterole- gicznymi znamiennymi dla tych chorych. Gdy wszystkie objawy padaczki są wyraźne nie ma zazwyczaj dyskusji, nawet gdy napady pojawiają się bardzo rzadko i gdy otępienie jest niezri.aczne. Trudności i spory powstają wówczas, gdy nie ma uchwytnych cech padaczki samoistnej i gdy elektroencefalografia nie wykryje znamiennych dla tej sprawy dysrytmii mózgowych. Wówczas nie po- zostaje nic innego jak rozpoznać epileptoidię. Pamiętać jednak trzeba, że jest to słuszne na dzisiejszym etapie rozwojowym techniki diagnostycznej. Już dzi- siaj za pomocą elektroencefalografii udaje się nam wykryć przypadki padaczki utajonej. Gdy udoskonalą się nasze sposoby rozpoznawania padaczki utajonej,- prawdopodobnie liczba tych przypadków wzrośnie, a tym samym zmniejszy się liczba rozpoznawanych epileptoidii, a być może kiedyś zniknie. O charakte- ropatii padaczkowej mówimy WIęC na razie tylko wówczas, gdy charakterolo- giczne odchylenia od stanu prąwidłowego stwierdzamy w przypadku dowie- dzionej klinicznie padaczki, zwłaszcza gdy objawy jej są zaledwie zaznaczone, OGOLNY RZUT OKA A ZAGADNIENIE CHARAKTEROPATlI Powyższe zestawienie na pewno nie jest wyczerpujące, Już przy omawianiu, zagadnienia stosunku psychopatii epileptoidalnej do charakteropatii padaczko- wej zmuszeni byliśmy zwrócić uwagę na trudności w rozpoznawaniu różnico- wym, tłumaczące się niedoskonałością naszych dzisiejszych sposobów” rozpoznaw- czych. Takie samo zagadnienie można by wysunąć w stosunku do schizoidii i cykloidii, a nawet histeroidii, a tym samym do problemu psychopatii w ogóle: Znamienne dla tych psychopatii odchylenia od stanu przeciętnego można by sobie mianowicie tłumaczyć w ten sposób, że mogłoby tu chodzić o poronne postacie , schizofrenii, cyklofrenii lub histerii. Zanim nauka znajdzie sposoby rozpoznaw- cze, które pozwolą w sposób ścisły albo odgraniczyć wymienione psychopatie ostro od odpowiednich procesów chorobowych, albo je z nimi etiologicznie i pato- genetycznie utożsamić, tak długo będziemy musieli trzymać się hipotetycznej Iinii demarkacyjnej, jaka w dzisiejszych warunkach zdaje się być uzasadniona . Może tu chodzić o nasilenie pewnych cech prawidłowych tylko do takiego stopnia, że jeszcze nie może być mowy o nowej jakości, mianowicie o chorobie. Różnice między pierwiastkami chemicznymi w tablicy Mendelejewa są w głębi swej struktury również tylko natury ilościowej, a jednak po przekroczeniu pewnej granicy ilościowej powstaje nowa jakość. Takie same przemiany jako- ściowe mogłyby się dokonywać i w psychopatologii na podlożu różnic ilościo- wych, które osiągnąwszy pewną granicę przechodziłyby w nową jakość kliniczną, jaką jest choroba. Poza tym nie trzeba zapominać, że udział wpływów środo- wiskowych bynajmniej nie kończy się z chwilą, gdy czynnik chorobotwórczy usadowi się w ustroju żywym. Niezależnie od tego wewnątrzustrojowego czyn- pika etiologicznego. nadal działają na ustrój wpływy środowiskowe pomyślne i niepomyślne. [przypisy: , olejek cbd, Studnie głębinowe, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments are closed.