Badanie tych samych zjawisk u

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie tych samych zjawisk u człowieka napotyka ogromne trudności, gdyż doświadczeniach nie może być mowy. Tak jak nikt dotąd bezpośrednio na człowieku nie dowiódł słuszności praw Mendla, tak samo nikt-nie miał możności wykazania, że mutacje istotnie zachodzą u człowieka. Wszystkie wnioski w tych zagadnieniach opierają się na analogii lub mają charakter niepewnych dowo- dów pośrednich opartych na badaniach genealogicznych, badaniu rodzin, bliź- niaków itd. Mimo pewności siebie, jaka przebija z wielu prac mendelistów, nikt nie udowodnił, że zachodzi u człowieka zjawisko rozszczepienia się i łą- czenia czynników dziedzicznych w szeregu pokoleń, z występowaniem odpo- wiednich fenotypów w klasycznych stosunkach liczbowych (Pieńkowski). Do- wodów na istnienie mutacji u człowieka jest jeszcze mniej. Niemniej przyj- muje się, że człowieka można pod tym względem porównać ze zwierzętami udomowionymi, u których mutacje są częstsze niż u szczepów dzikich. Prze- ważnie chodzi tu o mutacje patologiczne, co wyraża się zmniejszoną odpor- nością i gorszym przystosowaniem do warunków życia. Łatwiej jest- u czło- wieka stwierdzić cechy chorobliwe niż nowe cechy prawidłowe. Dlatego też wśród cech dziedzicznych powstałych u człowieka drogą mutacji więcej można powiedzieć o. cechach chorobliwych. Nie wynika z tego, jakoby wszystkie mu- tacje miały prowadzić do wytworzenia cech patologicznych. Zdaniem niektó- rych cecha powstała drogą mutacji wymaga dużo czasu, mianowicie co naj- mniej pięciu• pokoleń i małżeństwa wśród krewnych, aby pojawiły się cechy patologiczne. Przyjmuje się np., że głuchoniemota, choroba Friedreicha i kar- łowatość dziedziczna powstały przez utrwalenie dziedziczne cech nabytych jeszcze w XVII wieku. Niektórzy widzą w mutacjach istotną przyczynę pow- stawania chorób dziedzicznych. Mogą one zależnie od swego charakteru albo łepiej przystosować .do życia, albo prowadzić do zwyrodnienia. W warunkach dzikich mutacje szkodliwe zmniejszają zdolność do życia, wskutek czego osob-• niki te drogą selekcji i doboru naturalnego wymierają . [patrz też: , Zdrowa żywność, Prywatne przedszkole Kraków, implanty Warszawa ]

Comments are closed.